Return Policy

นโยบายการคืนของ
1).บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยสินค้าที่สามารถคืนหรือเปลี่ยนนั้น จะต้องอยู่ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
           a.บริษัทฯจัดส่งสินค้าผิดรุ่น สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
           b.จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า
2).สินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือคืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เดิม ไม่ถูกใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมขายเท่านั้น ยกเว้นสินค้าที่ชำรุดจากการจัดส่ง
3).ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะคืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากที่พัสดุได้ส่งถึงมือลูกค้า
4).เมื่อจะทำการคืน ให้ลูกค้าติดต่อมาที่ฝ่ายขายหมายเลข 02-738-4111 หรือ online@dynopaints.com แจ้งความประสงค์ พร้อมแนบเอกสารแจ้งการคืน/เปลี่ยนสินค้า และรูปถ่ายสินค้าที่ชำรุด เสียหาย
5).เมื่อบริษัทฯจะออกใบรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้า โดยส่งให้ลูกค้าทางอีเมล์ ให้ลูกค้าแนบเอกสารนี้พร้อมสินค้า ส่งกลับคืนมาที่บริษัทฯ
6).ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น ส่งมาที่อยู่
ถึง ฝ่ายขาย Online บริษัทสีไดโน จำกัด
69 หมู่ 14 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
7).เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าคืนจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯจะทำการตรวจสอบสินค้าภายใน 7 วันทำการ และหากว่าสินค้าเข้าเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืน บริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนให้ลูกค้าภายใน 14 วันทำการ หรือหากไม่มีสินค้าชนิดนี้ บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับสินค้า